landslaget liten NNHSlogo
No events

§ 1. Formål

Landslaget for nordlandshest/lyngshest i Norge er en ideell organisasjon som har som formål å:

Samle alle lokallag og være deres felles talsorgan og ivareta deres interesser overfor myndigheter, andre hesteorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Landslaget skal på denne måten samle alle med interesse for nordlandshest/lyngshest til felles arbeid til det beste for denne hesterasen.
Medvirke til at det i samsvar med rasens avlsplan drives et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest med spesielt fokus på at rasen tilfredsstiller et allsidig brukskrav. Laget skal arbeide aktivt for at det blir avholdt utstillinger og andre stimulerende tiltak.
Representere raseinteressene overfor myndigheter/avlsledelse, og samarbeide med andre hesteorganisasjoner, spesielt de norske rasene.
Medvirke i kontaktformidling og rådgivning ved salg og plassering av hester.
Fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. Formålene i denne paragraf skal oppnås av lokale og sentrale aktiviteter.

§ 2. Organisasjon

Landslaget for nordlandshest/lyngshest er et landsomfattende lag som består av lokale lag. Landsmøtet fastsetter retningslinjer for arbeidet i lokallagene.

Landslaget organer er:

Landsmøtet
Hovedstyret
Lokallagenes årsmøter
Lokallagenes styrer

§ 3. Medlemskap

Som medlemmer i Landslaget for nordlandshest/lyngshest kan, gjennom medlemskap i lokallag opptas alle eiere av n/l hest og andre med interesse for rasen.

§ 4. Landsmøtet

Landsmøtet er lagets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Teknisk arrangement av landsmøtet går så langt det er mulig på omgang mellom lokallagene, og arrangøren utpekes på landsmøtet året i forveien. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av landsmøtet og for å kalle inn til møtet med minst 3 ukers varsel.

Landsmøtet består av delegater fra hvert lokallag samt hovedstyret.

Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall delegater som stiller. Lokallagene kan stille med en delegat for hver påbegynte 50 medlemmer. Delegatene kan i tillegg stille med fullmakt fra delegater som ikke møter. Fullmakten skal være skriftlig og godkjennes av landsmøtet. Hovedstyret har ikke stemmerett om årsmelding og regnskap.

Landsmøtet er åpent og alle interesserte medlemmer kan møte som tilhørere i det omfagn dette er praktisk gjennomførbart. Tilhørere har ikke talerett. Landsmøtet er normalt åpent for pressen.

På ordinært landsmøte kan det bare gjøres vedtak i de saker som står på dagsorden.

Forslag til vedtektsendringer skal sendes hovedstyret senest 6 uker før landsmøtet.

Andre saker skal sendes hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.

Ordinært landsmøte gjennomføres slik:

Åpning
Godkjenning av stemmer og fullmakter
Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsordenen. Valg av møteleder og referent.
Hovedstyrets årsmelding og regnskap
Innmeldte saker
Planer for kommende år
Behandling av budsjett, inkludert kontingent.
Valg

I tillegg til de styremedlemmer som er på valg skal det velges revisor og en valgkomite på 3 medlemmer. Valgperioden er tre år. Det velges ett medlem hvert år, slik at den som har sittet lengst blir leder. Det skal velges ett varamedlem til valgkomiteen hvert år.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret eller kan kreves innkalt av minst tre lokallag. Ekstraordinært landsmøte gjennomføres som ordinært landsmøte, men behandler bare de saker som er grunnlaget for innkallingen.

§ 5. Hovedstyret

Hovedstyret leder landslagets virksomhet etter disse vedtekter og etter pålegg og vedtak som er gjort på landsmøtet. Hovedstyret fører protokoll over sin virksomhet.

Hovedstyret skal ha 5 medlemmer, valgt av landsmøtet. Det bør tilstrebes en viss geografisk fordeling av styremedlemmene, uten at dette skal gå utover styrets funksjonsdyktighet.

Leder velges særskilt ved skriftlig valg for ett år av gangen. De andre styremedlemmene blir valgt for to år, slik at to av medlemmene hvert år står på valg, første året eller loddtrekning.

Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Det velges personlige vararepresentanter for hvert styremedlem med samme funksjonstid som styremedlemmene.

Hovedstyremøter avholdes når leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer forlanger det.

Hovedstyret har ansvar for landslagets økonomiske disposisjoner, med unntak av disposisjoner innenfor lokallagenes regnskaper. Laget forpliktes ved underskrift av leder, og ved dennes fravær av nestleder.
Hovedstyret nedsetter komiteer og utvalg i den utstrekning det finner det nødvendig.

Hovedstyret innkaller til landsmøte og forbereder de sakene som skal legges fram.

Hovedstyret er beslutningsdyktige når leder eller nesteleder pluss to styremedlemmer er til stede. Er kun tre til stede, kreves enstemmighet for bindende vedtak, ellers kreves vanlig flertall.

Hovedstyret fører sentralt medlemsregister. Registeret skal føres slik at det ikke blir konsesjonspliktig. Hovedstyret kan formidle navn og adresser fra registeret til kommersielle interessenter mot betaling.
Hovedstyret utfører for øvrig sine oppgaver i henhold til vedtak fattet av landsmøtet.

§ 6. Lokallagene

Lokallagene er lagets grunnstamme hvor hovedtyngden av aktivitetene organiseres og gjennomføres. Lokallagene velger selv sine navn som skal ha tilføyelsen: "Tilsluttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest". Lokallagenes navn og logo skal være varianter av landslagets tilsvarende og godkjennes av hovedstyret. Hver avdeling bidrar med et økonomisk tilskudd til landslaget sentralt. Beløpet beregnes på grunnlag av antall medlemmer i avdelingen og fastsettes av landsmøtet. Betalingsmåte og frister fastsettes av landsmøtet som en del av budsjettbehandlingen.

§ 7. Årsmøtet i lokallagene

Årsmøtet er lokallagenes høyeste organ. Årsmøtet skal arrangeres av lokallagets styre hvert år, og skal avholdes innen utgangen av februar. Innkalling sendes medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være lokallagets styre i hende senest 6 uker før årsmøtet.
Til årsmøtet har alle medlemmer i lokallaget som har betalt kontingent møte-, tale-, forslags-, og stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. På ordinært årsmøte kan det bare gjøres vedtak i de saker som står på dagsorden. For øvrig skal årsmøtet gjennomføres etter samme retningslinjer som for landsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller kan kreves innkalt av minst 10% av lokallagenes medlemmer. Ekstraordinært årsmøte gjennomføres på samme måte som ordinært årsmøte, men behandler bare de saker som er grunnlaget for innkallingen.

§ 8. Lokallagsstyret

Lokallagene ledes av et lokallagsstyre. Styret skal bestå av minimum leder, nestleder og kasserer. Styrets sammensetning for øvrig fastsettes av lokallaget ved sine avdelingsvedtekter. Styret er beslutningsdyktig i henhold til lokale bestemmelser. Styret er ansvarlig for lokallagets økonomiske disposisjoner. Styret skal føre lokallagets medlemsregister. Styret skal føre protokoll over sin virksomhet.

§ 9. Lokallagsvedtekter

Landslagets vedtekter er også lokallagenes vedtekter. Lokale tilpasninger kan gjøres innenfor rammene beskrevet nedenfor, og skal tas inn i vedtektene fra § 15 og utover.
Lokallagene bestemmer egen kontingent og eventuelt innmeldingsavgift.
Lokallagene bestemmer selv sammensetning av eget styre innenfor rammen av § 8.
Lokallagene kan utnevne æresmedlemmer og/eller gi æresbevisninger i henhold til lokale bestemmelser.
Lokallagene kan, med bakgrunn i lokale forhold, ta inn særlige bestemmelser som ikke er dekket av landslagets vedtekter.
Lokallagenes vedtekter skal godkjennes av hovedstyret.

§ 10. Tolkning av vedtektene

Tolkning av vedtektene tilligger hovedstyret.
Avgjørelsen kan ankes til landsmøtet som har den endelige avgjørelsen.
Anken har ikke oppsettende virkning.

§ 11. Vedtektsendringer

Endringer av landslagets vedtekter kan bare gjøres av landsmøtet.
Vedtak krever 2/3 flertall.
Vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart, så fremt ikke annet er besluttet av landsmøtet.

§ 12. Endring av landslagets lokallagsstruktur

Endringer av landslagets lokallagsstruktur kan skje ved at:
Det etableres et nytt lokallag som dekker et geografisk område hvor det tidligere har vært liten eller ingen aktivitet.
Et lokallag deles i to eller flere avdelinger.
To eller flere lokallag slås sammen til et lokallag.
Nedleggelse av et lokallag.
Endringer i lokallagsstrukturen skal godkjennes av hovedstyret før de iverksettes.
Endringer etter første alternativ skal koordineres med nabolagene.
Endringer etter de øvrige alternativer skal vedtas på de respektive lokallags årsmøter. Ved nedleggelse vil navn og logo legges døde inntil grunnlag for gjenopprettelse eventuelt er til stede.
Enkeltmedlemmer innenfor det nedlagte lokallags virkeområde gis anledning til å være medlem i en tilstøtende lokallag.

De impliserte lokallag gjør selv avtaler om fordeling av medlemmer, aktiva med mer. Ved nedleggelse skal aktiva i utgangspunktet overføres til landslaget, og øremerkes til bruk ved oppstart av nye lokallag. Ved uenighet avgjør hovedstyret.

§ 13. Utmelding/ eksklusjon

Det står ethvert medlem fritt å melde seg ut av landslaget. Betalt kontingent refunderes ikke. manglende innbetaling av kontingent regnes som utmelding, men det skal gis en påminnelse før medlemmet strykes fra medlemsregisteret.
Lokallag kan ikke melde seg ut av landslaget. Lokallag som ønsker å fristille seg fra landslaget eller inngå i en annen forening, må opptre i henhold til bestemmelsene for nedleggelse, jfr § 12.
Medlemmer som handler i strid med landslagets vedtekter eller på annen måte som er til skade for landslaget, kan ekskluderes fra laget. Vedtak om eksklusjon gjøres av lokallagsstyret. Avgjørelsen kan ankes til hovedstyret som tar den endelige avgjørelsen.
Lokallag kan ikke ekskluderes fra landslaget. Hvis et lokallag ikke retter seg etter vedtektene, eller på annen måte opptrer i strid med foreningens formål, skal hovedstyret ekskludere medlemmene i lokallagets styre og utpeke et interimsstyre som kan lede lokallaget inntil årsmøtet kan avholdes. Er lokallagets vedtektsstridige opptreden i henhold til medlemmenes vilje, skal hovedstyret treffe tiltak for nedleggelse, jfr § 12.

§ 14. Oppløsning av Landslaget

Forslag om oppløsing av landslaget må behandles på to påfølgende ordinære landsmøter.

Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall på hvert av de to landsmøtene for å bli vedtatt. I tiden etter det første vedtaket skal hovedstyret utrede og vurdere alternativer til oppløsning.

Ved oppløsning bestemmer landsmøtet hvordan landslagets aktiva skal fordeles.

§ 15. Lokallagsstyret

(Her fører lokallagene inn bestemmelser om sine styrers sammensetning, beslutningsdyktighet, møtefrekvens osv. etter behov).

§ 16.

Styret skal bestå av:
Fem medlemmer, som er valgt av årsmøtet. Det bør tilstrebes en viss geografisk fordeling, uten at dette skal gå utover styrets funksjonsdyktighet.
Leder velges særskilt, ved skriftlig valg, for ett år av gangen.
De andre styremedlemmene blir valgt for to år, slik at to styremedlemmer hvert år står på valg.
Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.
Det velges varamedlemmer til styret, i nummerert rekkefølge.
Det velges en valgkomite på tre medlemmer, hvor en står på valg hvert år, og den som sitter i sitt tredje år er leder.
Det velges to revisorer, hvor en er på valg hvert år.

Styret har solidarisk ansvar for lagets økonomiske disposisjoner, herunder å legge fram årsregnskap til årsmøtet.
Laget forpliktes ved underskrift av leder, og i dens fravær, nestleder.

Styremøte avholdes når leder finner det nødvendig, eller minst to styremedlemmer forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder pluss to styremedlemmer er til stede.
Er kun tre til stede, kreves enstemmighet for bindende vedtak, ellers simpelt flertall.

§ 17. Årsmøte

Styret kaller inn til årsmøtet innen utgangen av januar, hvert år.
Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før berammet årsmøte.
Forslag til vedtektsendringer, må sendes styret senest fire uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler kun saker i henhold til innkalling.

Ordinært årsmøte gjennomføres etter plan slik:
Åpning
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder og referent, og valg av to møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll.
Godkjenning av årsmelding.
Godkjenning av årsregnskap.
Behandling av planer og budsjett for kommende år, inkludert fastsettelse av årskontigent.
Behandling av innmeldte saker.
Valg.

Stemmeberettiget er alle medlemmer som har fylt 15 år, og er à jour med kontingent de siste 12 mnd.

Årsmøtet velger utsendinger, som skal delta på landsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte:
Hvis mer enn 10 % av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det, kan det avholder ekstraordinært årsmøte.
Innkalling med forslag til saksliste, må sendes ut til medlemmene, hvor frist til innsending av forslag klart fremgår, men dog minimum tre uker, og fire uker hvis vedtektsendringer skal vedtas.

§ 18. Kontingent

Kontingent innkreves i samband med utsending av innkalling til årsmøte.

Enkeltmedlem: kr 450,-
Familiemedlemskap 500,-

Medlemmer som har forsømt sin innbetaling av kontingent med mer enn 12 mnd er å anse som utmeldte under forutsetning av at de er blitt tilsendt betalingspåminnelse.
À jour medlemsliste pr siste hele kalenderår, danner grunnlaget for kontingent til Landslaget.

Kontingenten kan kun forandres ved gyldig årsmøtevedtak.

§ 19.

Avvikling av laget, fusjonering eller deling, må behandles av årsmøtet. Her kreves 2/3 flertall av de fremmøttes stemmer. Fullmakter gjelder ikke.

§ 20. Eksklusjon

Medlemmer, som i sin fremferd, handler i strid med lagets vedtekter, eller på annen måte gir laget og/eller rasen negativ fremstilling, og ikke vil rette seg etter påtale fra styret, kan vedtas ekskludert av et samlet styre med 2/3 flertall. Likeså kan styret vedta å ekskludere medlemmer som gjentatte ganger har forsømt sine økonomiske plikter til laget, og som ikke etter oppfordring, har etterkommet dette.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm