landslaget liten NNHSlogo
No events

§ 15. Lokallagsstyret
1.Nordlandshestl-/lyngshestaget i Telemark/Vestfold ledes av et styre på 3 medlemmer valgt av årsmøtet

2.Leder velges ved skriftlig valg for ett år av gangen. De andre styremedlemmene velges for to år slik at ett av medlemmene er på valg hvert år, det første året etter loddtrekning.

3.Styret velger nestleder og kasserer. Det velges 2 varamedlemmer med samme funksjonstid som styremedlemmene. Det velges en revisor og en valgkomite på to medlemmer.

4.Styret avholder møter når leder finner det nødvendig, eller når minst to medlemmer forlanger det.

5.Styret har ansvar for lagets økonomiske disposisjoner. Laget forpliktes ved underskrift av leder, eller ved dennes fravær av nestleder.

6.Styret etablerer komiteer og utvalg i den utstrekning det finner det nødvendig eller hensiktsmessig.

§ 16. Stemmerett
1.For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem, herunder familiemedlem ha fylt 15 år, ha vært
medlem i laget i minst 1 måned og ikke stå til rest med kontingent.

§ 17. Kontingent
1.Kontingent for enkeltmedlems- og familiemedlemskap fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis for ett år av gangen. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter i laget, og kan strykes som medlem.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm