landslaget liten NNHSlogo
No events

Pågående og omsøkte prosjekter: Til utvikling og vedlikehold av NNHS: innvilga søknad fra Troms Fylkeskommune og fra Målselv kommune. Avslag på søknader til Landbruks- og matdepartementet og Gjensidige. Tidligere prosjekter: Foto, film og signaturaktivitet, avslutta november 2013. 2009 - 2011: Bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av hesterasen i Nord-Norge.

November 2013:

Prosjekt "Foto, film og signaturaktivitet"

Finansiert av Norsk genressurssenter, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland og Innovasjon Norge, Troms. Tusen takk! Prosjektet er avslutta 01.11.2013.

DSC 2987

Sluttrapporten kan du lese her

Fotografiene er utstilt på Tromsø bibliotek november 2013 og skal videre til Nordland på nyåret 2014!

IMG 1669

Januar 2012:

Nytt, litt mindre prosjekt er søkt for 2012: Foto, film og signaturaktivitet

aug-IV

Vi har allerede fått innvilga en del av omsøkte midler fra Fylkesmannen i Troms og venter spent på de andre svarene. Fotoutstilling blir det - enkelte bilder er allerede tatt - og noen kan være klare for intern framvisning på landsmøtet. Bildene vil bli tilgjengelige for lokallagene når de har vært vist på utstilling i Nord-Norge kommende sommer dersom alt går etter planen. Vi vil få masse flotte bilder som kan inngå i for eksempel bildespill og andre presentasjoner sammen med bilder fra andre flinke fotografer vi har i miljøet rundt hesterasen vår.

Prosjektbeskrivelse ligger her

Prosjekt for nordlandshest/lyngshest ved Nord-Norsk Hestesenter

Januar 2012: Prosjektperioden er slutt og sluttrapporten er lagt ut her

Siste nytt november 2011: Prosjektperioden utløper ved årsskiftet. Hestesenteret har fått økt sitt faste tilskudd over statsbudsjettet til bevaringsoppgaver for nordlandshest/lyngshest. Denne økninga skal blant annet brukes til en fast medarbeider som bare skal jobbe med oppgaver knytta til markedsføring, utvikling og bevaring av hesterasen. Prosjektleder er tilbudt en 50 % fast stilling ved NNHS.

Det er sendt en søknad til de tre nordlige fylkesmennene, Innovasjon Norge, Troms og Norsk Genressurssenter om midler til en del konkrete tiltak som er tenkt gjennomført ved NNHS i 2012. Signalene er positive, så vi venter spent.

313079 10150284832491417 62

Prosjektet er et utviklingsprosjekt i Troms, i all hovedsak finansiert av Fylkesmannen og Innovasjon Norge i Troms, Fylkesmannen i Nordland, med støtte fra kommuner i Nord- og Midt-Troms, Norsk genressurssenter, Norsk Hestesenter og Finnmark fylke.
Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) eier prosjektet og prosjektleder er tilsatt der, men har kontorplass i Nordreisa.

Målet er kort sagt; Bevare og utvikle nordlandshest/lyngshesten, en nasjonal hesterase med lokal forankring i Troms og i Nord-Norge.

Under ligger prosjektplanen, noen rapporter fra prosjektperioden - som i første omgang forlenges ut 2011 og sammenfatning av en spørreundersøkelse.

Bildene under viser det viktigste som må til for å få en god utvikling på vår hesterase som fortsatt har noen utfordringer i forhold til innavl og som har skremmende små bedekningstall. Populasjonen må ha minimum 200 født føll for å kunne opprettholdes på dagens nivå og vi er for tida langt fra det tallet.

Prosjektplan

i) flere føll i rasen, slik som for eksempel Rungadalens Silkki f. juni 2011

IMG 7275

Oppdatering om prosjektet høsten 2010

ii) for å få flere føll må sjølsagt flere hopper bedekkes

IMG 7195

Rapport april 2011

iii) da må vi ha et godt utvalg av hingster med ulike egenskaper og ulik stamme

IMG 7234

iv) og det aller viktigste er aktivitet, bruk, miljø, engasjement, kompetanse, synlighet, informasjon, kultur, stolthet - her ligger nøkkelen tror jeg - og her kan vi alle bidra!

DSC 0014 IMG 7083
IMG 7112


Spørreundersøkelse høsten 2010:
En del av dere som eier nordlandshest/lyngshest i Nord Norge har fått et spørreskjema fra meg i posten. Jeg skal gjøre en undersøkelse om hva hestene brukes til og om bruken er i endring. Verdien av undersøkelsen avhenger av at vi får en høy svarprosent og dersom den skal kunne si noe om utviklinga, må den gjentas etter en periode. I første omgang er oppfordringa: veldig flott om dere kan ta dere tid til å svare på undersøkelsen. Jeg har foreløpig en svarprosent på undersøkelsen på under 40 % og ønsker meg flere svar ! Det er spennende lesning og mange positive innspill og kommentarer.

Jeg kommer også til å ta kontakt på telefon til en del eiere av nordlandshest som har forholdsvis mange hester for å be om et lengre intervju hvor jeg ønsker å få vite mer om og eventuelt hvordan hestene inngår i næringsvirksomhet.

08-leik-III Langtur-XIV


Nord-Norsk Hestesenter har gjennom et stortingsvedtak fått et spesielt ansvar for den særnorske hesterasen nordlandshest/lyngshest, som er den eneste med Nord-Norsk opprinnelse. NNHS skal i løpet av en 2 års periode bygge opp en funksjon hvis oppgave er å ta initiativ til og å koordinere tiltak, prosjekter og aktiviteter som bidrar til bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms, i Nord-Norge og i landet forøvrig. Det er tenkt at funksjonen skal videreføres som en fast aktivitet på Nord-Norsk Hestesenter (NNHS).

Mer praktisk kan man si: prosjektet vil gjerne bidra til at vi får flere nordlandshest/lyngshester totalt og flere hester i aktiv bruk primært i den nordligste landsdelen, men også på nasjonalt nivå: i hestesport, næringsvirksomhet, avl og oppdrett, hobbyrelatert aktivitet, utdanning, landbruk og innen helserelatert virksomhet. Måloppnåelsen er avhengig av at kunnskapen om hesterasen og tilgangen på utdannede hester øker.

Prosjektet er først og fremst et markedsførings- og bevisstgjøringsprosjekt. Vi ønsker at hesterasen skal bli så godt kjent at alle som skal bruke hest enten i næring eller til hobby skal vite om rasen og vurdere om den kan egne seg til deres bruk og gjerne at mange flere enn i dag ønsker å bruke hesterasen til sin aktivitet!

Jeg ser for meg at vi må jobbe på mange ulike felt og samarbeide med mange ulike aktører, både offentlige og private, både i landsdelen og på nasjonalt plan for å få hesterasen så synlig og så mye brukt som vi ønsker.

Prosjektet kan ikke på noen måte erstatte det fantastisk viktige arbeidet som rase-entusiaster legger ned i sine hester og i sitt lokalmiljø hver dag, men det er et supplement til alle arbeidstimene og alt engasjementet som nordlandshest/lyngshest-folket legger ned i og for hestene sine.

Torill-og-Jonas-i-vintersko cfo0219


Litt om min bakgrunn

Jeg er tilsatt i 50% stilling som prosjektleder i to år fra 1. august 2009. Jeg er dyrlege, født i Oslo og fant endelig en anledning til å flytte nordover i 1997. Først til Harstad, seinere til Nordreisa og jeg stortrives i Nord! Hesteinteressen hadde jeg fra før, men min interesse for nordlandshest/lyngshest begynte da jeg traff Geirmund Vik og fikk prøve hesta hans og bli kjent med den spennende historia til hesterasen.

I dag driver vi et småbruk med litt sau og noen flere hester. Vi har vanligvis to føll i året og selger voksne, utdanna hester. I tillegg til oppdrett og egen bruk av hesta våre, driver vi en liten reiselivsbedrift, Lyngshestlandet, som tilbyr rideturer i Nord-Troms-fjella i og ved Reisa nasjonalpark.

Vi er også litt involvert i Hanne Fjerdingby Olsen ved UMB sitt forskningsprosjekt, som hun starter med i høst, hvor hun har fokus på de særnorske hesterasene og hvor vår hesterase skal være modell for noen praktiske deler av prosjektet.

I tillegg til arbeidet med egne hester er jeg leder i alslaget for lyngshest i Troms på 4. året, er medlem av arbeidsgruppa Fokus unghest, og styremedlem i styret på Norsk Hestesenter.

Hva skal konkret gjøres i prosjektet?
Her er et utvalg av tiltak som er inkludert i prosjektplanen:

  • Etablere Ponnitravskole i samarbeid med Det Norske Travselskap, Nord-Norge Travforbund og lokallag. Alle arenaer der vår hesterase kan brukes og profileres er viktige – trav er en viktig arena.
  • NNHS skal bidra aktivt til at hesterasen inngår i større grad enn i dag i reiselivsopplevelser i landsdelen. Dette søkes oppnådd blant annet gjennom samarbeid med Troms Reiseliv og Nordnorsk Reiseliv AS. Reiselivet i landsdelen må bevisstgjøres om rasens potensiale som merkevare for regionen. Reiseliv er viktig arena og i Nord-Norge (og Norge generelt) har vi et stort uutnytta potensiale for bruk av hesterasen. (Tenk på Island og islandshesten hvor viktig hesten er for reiselivet, markedsføringa og identiteten på Island)
  • Initiere prosess for å etablere en lyngshest/reiselivslinje på videregående skole i landsdelen.
  • Initiere kurs for ridelærere og fysioterapeuter rettet mot nordlandshest/lyngshest som terapihest.

I tillegg til tiltak som er nevnt direkte i prosjektbeskrivelsen vil en viktig oppgave være å stimulere til all annen positiv aktivitet som kan komme hesterasen og markedsføringa av den til nytte. Som for eksempel samarbeidsprosjekter med andre land som Nord-Vest-Russland, Finland (Ypälä) og Tornedalsområdet (svensk/finsk) hvor de har hesteraser som minner om vår, universitets- og høgskolemiljøer som kan studere hestens historie, film- og foto-miljøer som kan presentere hesterasen for et større publikum.

Like viktig som å vite hva som skal gjøres i prosjektet er å vite hva som ikke skal gjøres;

  • Prosjektet skal ikke drive avl, temming og trening av hest, men gjerne bidra til økt kompetanse hos dem som skal gjøre det og også være med og lage et system for kvalitetssikring av utdannede hester.
  • Prosjektet skal ikke skrive nordlandshest/lyngshestens historie, men gjerne bidra til at historien blir skrevet.
  • Prosjektet skal ikke drive reiselivsbedrift eller "Inn på Tunet/Grønn omsorg"-bedrift, men gjerne bidra til at aktuelle aktører har riktig kompetanse og helst velger vår hesterase der den egner seg like godt eller bedre enn andre hesteraser.

Det prosjektet skal gjøre fortløpende er å markedsføre hesterasen og prosjektet på mange ulike måter og ulike arenaer.

Etter prosjektslutt – hva da?
Målet er å få til en solid og permanent finansiering av arbeidet for vår fantastiske hesterase, knytta til Nord-Norsk Hestesenter. Det betyr at det må jobbes godt i prosjektperioden for å få til nye prosjekter, mer solid økonomisk forankring av arbeidet med denne hesterasen og å lykkes i å få til økt kunnskap om hesterasen hos både den hesteinteresserte delen av befolkninga og hos de mindre hesteinteresserte.

Det trengs mye godt arbeid for hesterasen vår – langt utover hva et slikt prosjekt kan få til!

Vi som driver med nordlandshest/lyngshest har et krevende marked å jobbe i. Sjøl om hesteinteressen øker i landet, øker ikke etterspørselen etter vår hest i samme takt.
Vi har en populasjon på omtrent 3000 individer, med noen utfordringer i forhold til innavlsgraden i populasjonen, og litt synkende bedekningstall og det er vanskelig å omsette føll og unghester!

Svaret på mange av disse utfordringene tror jeg ligger i økt markedsandel, større etterspørsel og mer kunnskap om hesterasen. Det er mange veier og måter å møte disse utfordringene på – og det som er så flott er at det er mange som brenner for hesterasen og legger ned mye frivillig arbeid. Forsett med det, uten engasjement; ingen levende nordlandshest/lyngshest!


Avslutningsvis
Det oppleves som en gave og et privilegium å få jobbe med denne fantastiske hesterasen i et solid, faglig miljø tilknytta Nord-Norsk Hestesenter. Jeg opplever det også som veldig inspirerende at Alslaget for lyngshest i Troms er aktive og positive og at samarbeidet med et godt drevet Landslag er konstruktivt og sjølsagt er det veldig flott at Fylkesmannen og Innovasjon Norge i Troms satser så mye på hesterasen som de gjør. Fylkesmannen i Troms har også innført et lite tilskudd i produksjonsstøtten til nordlandshest/lyngshest på lik linje med andre særnorske husdyrraser.

 

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm