Protokoll for Landsmøtet 2010, avholdt 20. mars 2010 i Sandnes.

 

 

Følgende delegater var tilstede:

Alslaget for lyngshest i Troms: Kristin Sundstrøm, Inger Sofie Andreassen og Birgit D. Nielsen.

N/L hestlaget i Hålogaland: Børge Klevstad

Avlslaget for nordlandshest på Helgeland: Jørgen Borgan og Siri Flaat

Avlslaget for nordlandshest i Midt-Norge: Ingen

Nordlandshestlaget i Sør-Norge: Lena Bye Johansen, Johannes Flaat og Liv Randi Bjørkenes

Alslaget for nordlandshest/lyngshest i vest: Kristine Myksvoll og Nils Runnane

Avlslaget for nordlandshest/lyngshest i Rogaland/Agder: Torleif Fennefoss og Asbjørn Larsen

Nordlandshestlaget i Telemark/Vestfold: Heidi Hartmann og Hanne I. Bakke

 

Styret i Landslaget: Hans Erling Moholt, Ivar Børve, Frank Saus, Gunn Grønås og Marit A. Wasmuth

 

Til sammen var det 22 frammøtte, hvorav 15 delegater fra lagene, på Landsmøtet.

 

 

Sak 1: Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter

 

Asbjørn Larsen ønsket velkommen på vegne av arrangøren Avlslaget for nordlandshest/

lyngshest i Rogaland/Agder.

Leder i Landslaget, Hans Erling Moholt, åpnet landsmøtet.

 

Det var 21 stemmeberettigede inkludert hovedstyret, idet laget i Sør-Norge framviste en fullmakt.

 

Sak 2: Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, referent, tellekorps og to delegater til å underskrive protokollen

 

Hans Erling Moholt ledet gjennomgangen av dette punktet.

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Frank Saus ble valgt til møteleder, Marit A. Wasmuth til referent, Kristin Sundstrøm og Marianne Holand til tellekorps, og Birgit D. Nielsen og Johannes Flaat ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 3: Hovedstyrets årsmelding for 2009

 

Hans Erling Moholt gjennomgikk årsmeldingen.

Kommentarer:

 

Merknad til årsmeldingen:

Landslaget samarbeider og skal fortsatt samarbeide med Nord-Norsk Hestestenter for å profilere N/L-hesten. NNHS har fått bevilgninger fra Innovasjon Norge og fylkesmannen i Troms, og disse skal gå til formål som fremmer rasen.

 

Årsmeldingen med merknad ble enstemmig godkjent.

 

Sak 4: Regnskap for 2009

 

Landslagets kasserer, Frank Saus, gjennomgikk regnskapet.

 

Rimfakseportalen var en relativt stor utgiftspost i 2009, men dette var et engangsbeløp som også dekket utgiftene for lokallagene. Regning til lokallagene ble ikke sendt ut i 2009, og dette er også en grunn til den store utgiften. Laget i Vest er eneste lokallag som ikke benytter seg av tilbudet om sider på rimfakseportalen. For øvrig vil kommende årlige utgifter for portalen være 1140 kr.

 

Hingstehamningstilskudd ble gitt til 10 stk.

Transporttilskudd ble gitt til 1 stk.

 

Liv Randi Bjørkenes stilte spørsmål ved tilsynelatende høy avanse på salg av varer. Svar fra kasserer var at dette bl.a. skyldtes en regning som først kommer på 2010 regnskapet.

 

Birgit D. Nielsen kommenterte at Landslaget ikke har betalt sitt bidrag til Fokus Unghest i 2009.

 

Revisor Georg Robertsen hadde ikke registret feil eller mangler ved regnskapet.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 5: Innmeldte saker

 

Det var 2 innmeldte saker, som begge omhandlet avlsplanen. Det dreide seg om et forslag fra laget i Sør-Norge angående alternativ bruks- og lynnevurdering av hingster som framvises for kåring, samt et forslag fra laget i Vest om nytt kåringssystem.

De to sakene ble foreslått behandlet sammen, idet Landslaget fremmet et forslag til videre håndtering av saken.

Forslaget lød som følger:

Hovedstyret pålegges å følge opp arbeidet med å utvikle en tilfredsstillende erstatning for dagens utvidet bruksprøve. Det tas kontakt med Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølehest for å undersøke mulighetene for et samarbeid om saken.

 

Diskusjon:

·        Birgit D. Nielsen ønsket at forslaget framsatt av styret også skulle rette seg mot et avlssamarbeid med miljøet på UMB.

·        Johannes Flaat viste til et forslag fra Ås-komitéen framsatt for ca 5 år siden, og som forslaget fra laget i Sør-Norge bygger på, som ikke har ført til noen endringer i kåringssystemet. Han ønsket derfor et konkret forslag vedtatt framfor føringer.

·        Torleif Fennefoss støttet Johannes sitt ønske om et konkret forslag. Han mente det er for dyrt å få fram hingst slik systemet er i dag. Han poengterte også at for andre raser teller for eksempel en travgodkjenning som bruksgodkjenning.

·        Kristin Sundstrøm mente derimot at utgangspunktet i de konkrete forslagene var for utydelig. Hun stilte spørsmål om hva det er vi ønsker å oppnå i rasen, med avlsplanen og i videre arbeid. Dette må være klart før vi vedtar et slik forslag, mente hun. Arbeidet må rettes mot neste mulighet for revidering av avlsplanen, og det må ikke leveres videre uferdige og lite gjennomtenkte forslag. For å unngå konflikter (på det nivået som ofte oppleves i dag), må bl.a. veterinærundersøkelse og fremmedryttertest være konkrete og godt gjennomarbeidet før ikrafttredelse.

·        Frank Saus var uenig med forslagene fra lokallagene og begrunnet dette med at utvidet bruksprøve må erstattes med noe annet, og at vi dessuten ikke kan gjennomføre endringer med et vedtak på Landsmøtet; dette er prosesser som må gå gjennom NHS, og hvor avlsrådet har endelig vedtaksmyndighet.

·        Birgit D. Nielsen mente at fokuset må holdes på at alle ønsker forandring i forhold til utvidet bruksprøve. Men hun trakk fram at økonomien til NHS ikke er særlig god, og at det er en fare for at et billigere og lite gjennomtenkt forslag fra vår raseorganisasjon kan føre til at NHS vil godkjenne et slikt forslag av økonomiske hensyn, uten at den faglige kvaliteten blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det er derfor viktig at NHS er en aktiv part i det videre arbeidet med endring av kåringssystem.

·        Johannes Flaat mente at utvidet bruksprøve må fjernes da det er en for dyr ordning for alle parter, og som kanskje også har negativ avlseffekt. Hans mening var at vi må komme med et forslag selv. Hensikten med Ås-komitéen var at utvidet bruksprøve skulle bort og at alle 3-åringer skulle gjennom en lynnetest. Han ser dessuten for seg en dagsprøve for 6-åringer. Han mente også at vi som organisasjon må bestemme hvor vi ønsker å starte, og at hovedstyret skulle kunne ha fullmakt til å endre på kåringssystemet.

·        Hans Erling Moholt støttet et alternativ til utvidet bruksprøve, men framholdt at å ”snekre” en erstatning på Landsmøtet er feil framgangsmåte. Det må arbeides seriøst med støtte i vitenskap og forskningsmiljøer, samt at et samarbeid med NHS må sees på som eneste gangbare vei.

·        Børge Klevstad ønsket at det ble satt en konkret tidsfrist i forslaget fra hovedstyret, og at forslagene fra lagene i Vest og Sør-Norge skulle vektlegges i det videre arbeidet.

·        Torleif Fennefoss ønsket et vedtak om at utvidet bruksprøve skal fjernes og at det raskest mulig ble satt ned en komité som skulle jobbe med korte frister.

·        Hanne I. Bakke poengterte at en høring på et forslag til avlsplanendring må til lokallagene i god tid før 1. oktober, som er årets frist for revisjonsforslag til avlsplanen.

·        Birgit D. Nielsen mente at ordlyden i forslaget fra hovedstyret indirekte pekte på en fjerning av utvidet bruksprøve idet en ”tilfredsstillende erstatning” skal utarbeides.

·        Ivar Børve viste til at fjordhestmiljøet sannsynligvis er tilhengere av utvidet bruksprøve, men mente samtidig at det at vårt miljø skal støtte en utvidet bruksprøve for å reklamere for rasen overfor NHS blir en feil og dyr ordning for vår del.

·        Kristin Sundstrøm var klar på at hun anså hastevedtak som uheldige, at prosessen må være ryddig og ordentlig, at alle føringer må være tydelig og at forslagene som legges fram må være seriøse og kompetente. For øvrig trakk hun fram at reklame og markedsføring alltid er viktig for å få flere interessert i N/L-hesten.

 

Hovedstyrets forslag ble endret noe, og forslaget det ble stemt over lød som følger:

”Hovedstyret pålegges å følge opp arbeidet med å utvikle en tilfredsstillende erstatning for dagens utvidet bruksprøve. Det tas kontakt med UMB, Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølehest for å undersøke mulighetene for samarbeid om saken.”

 

Forslaget ble stemt over, og det ble vedtatt mot 7 stemmer.

Det ble kommentert fra styret at de forslagene som har kommet inn fra lokallagene vil bli tatt med i det videre arbeidet, og at det i første omgang arbeides mot revisjonsfristen 1. oktober 2010.

 

Sak overført fra sak 3

Forslaget framstilt av Johannes Flaat lød som følger:

”Landsmøtet ønsker at det ikke skal være maksimalt antall hopper på 3-åringer.”

 

Det ble ført en diskusjon hvorvidt det var mulig å stemme over forslaget siden det ble framsatt på selve møtet. Flere delegater ønsket ikke at forslaget skulle avgjøres på Landsmøtet siden dette ikke var et tema som var diskutert i lokallagsstyrene før møtet.

 

Forslaget ble stemt over. 9 stemte for. Det ble ikke talt opp negative og blanke stemmer.

 

Sak 6: Planer for 2010

Hans Erling Moholt gjennomgikk planene for 2010, som ble enstemmig godkjent med følgende tre tillegg:

  1. Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Nord-Norsk Hestesenter AS
  2. Delta i prosjektarbeid med NNHS
  3. Hovedstyret pålegges å følge opp arbeidet med å utvikle en tilfredsstillende erstatning for dagens utvidet bruksprøve. Det tas kontakt med Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølehest for å undersøke mulighetene for et samarbeid om saken.

 

For øvrig informerte Torleif Fennefoss om at det ikke kom til å bli arrangert NM i trav, men heller et travløp hvor N/L-hester oppfordres til å delta. Dette pga startreglementet for NM. Han mente uansett at det å vise rasen i travløp gir veldig god reklame.

 

Børge Klevstad etterlyste hva som var gjort i forbindelse med et punkt i planene for 2009 angående amnesti for uregistrerte dyr. Hans Erling Moholt svarte at det er gjort en utredning og at det foreligger en anbefaling som vil bli offentliggjort snart.

 

Sak 7: Budsjett for 2010, herunder kontingent

 

Frank Saus gikk gjennom budsjettet for 2010.

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt etter ovenfor nevnte endring.

 

Landslaget foreslo at kontingenten ble holdt uendret for 2010 (220 kr). Dette ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 8: Valg

 

Valgkomitéen har bestått av: Arvid Reiertsen (leder), Kristin Sundstrøm og Hanne I. Bakke.

 

Kristin Sundstrøm informerte om valgkomitéens innstillinger, hvor alle medlemmer hadde godtatt gjenvalg.

 

Leder:

Hans Erling Moholt ble gjenvalgt som leder med 20 stemmer (1 blank).

 

Styremedlemmer:

Frank Saus og Marit A. Wasmuth ble gjenvalgt ved akklamasjon.

 

Varamedlemmer til styret:

Inger Gåre, Birgit Bjørsvik og Benedichte H. Mangerøy ble gjenvalgt ved akklamasjon.

 

Valgkomitéen:

Kristin Lilleengen ble foreslått ved benkeforslag og valgt ved akklamasjon.

Kristin Sundstrøm roteres til leder (siste år), mens Hanne I. Bakke har 2 år igjen i komitéen.

 

Revisor:

Georg Robertsen gjenvalgt ved akklamasjon.

 

 

Landsmøtet ble avsluttet og etterfulgt av en flott oppvisning med lokale N/L-hester, samt et miniseminar om avlsplanen for rasen av Gunn Grønås.

 

 

 

 

 

Underskrifter:

 

Dato og sted: _______________________               __________________________________

                                                                                              Birgit D. Nielsen

 

 

Dato og sted: _______________________               __________________________________

                                                                                              Johannes Flaat