Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Hovedstyret

 

 

Årsmelding 2009

 

Hovedstyret, representasjon mv.

 

Hovedstyret har i 2008 hatt følgende sammensetning:

Hans Erling Moholt                leder

Ivar Børve                               nestleder

Frank Saus                              kasserer

Gunn Grønås                          styremedlem

Marit Wasmuth                      styremedlem

 

Det er avholdt 9 styremøter, alle som telefonmøter. Hans Erling har representert Landslaget på representantskapsmøte i Norsk Hestesenter 16. juni og 19. oktober. Han har også vært leder av valgkomiteen for styret i Norsk Hestesenter. Hans Erling og Ivar representerte Landslaget  på det årlige fellesmøte i Sikkilsdalen i august hvor et av hovedtemaene var ”De sær-norske hesterasene – hvordan bedre markedet?” Referatet fra dette møtet er for øvrig lagt ut på Rimfakse-portalen. Ellers er Hans Erling oppnevnt som medlem i et utvalg som skal utrede et utvidet samarbeid og eventuelt nye samarbeidsmodeller for de tre nasjonale hestesentrene (Troms, Nordfjordeid og Starum). Dette arbeidet fortsetter inn i 2010. Vi har videre vært representert i møter med NRYF, Fokus Unghest, Agria Dyreforsikring, Stav BA m.fl.

 

 

Landsmøtet 2009

 

Landsmøtet i 2009 ble avholdt på Sportellet i Skien 28. mars 2009. Det var til sammen 24 frammøtte, hvorav 13 stemmeberettigede delegater fra lokallagene. Nordlandshestlaget  i Telemark/Vestfold sto som arrangør av Landsmøtet. Laget hadde gjort et godt arbeid med å lage en fin ramme rundt Landsmøtet med både kulturelle og faglige innslag, i tillegg til at ”ungdomsavdelingen” gjorde en fin oppvisning for oss. Alt i alt et fint og trivelig arrangement!

 

 

Hovedstyrets arbeid

 

Også i 2009 har arbeidet med ny avlsplan satt sitt preg på styrets arbeid. Etter en del forsinkelser ble det i desember endelig avholdt et arbeidsmøte mellom vår arbeidsgruppe for avlsplanrevisjon (Gunn (leder), Ingunn, Frank og Hans Erling) og administrasjonen ved NHS representert ved Ada Engødegård, Gina Onsrud og Tore Kvam.  Det var et vellykket møte hvor vi kom fram til et omforent forslag for ny avlsplan. Forslaget ble så sendt over til avlsrådet og styret i Norsk Hestesenter for behandling på første møte i 2010, med hensikt å få en gjeldende avlsplan før utstillingssesongen 2010.

 

Det er utarbeidet og oversendt høringsuttalelse til forslag for nytt dopingreglement for Norsk Hestesenter.

 

I mai 2009 ble det stiftet et nytt lokallag i Midt-Norge, som vi ønsker velkommen og lykke til!

 

Vi har avgitt uttalelse til Norsk Hestesenter vedrørende navn og navneregler for individer av de tre særnorske rasene.

 

Det er utarbeidet og sendt brev til Norsk Hestesenter hvor vi uttaler sterk tvil om berettigelsen av dagens utvidet bruksprøve, og etterlyser et det startes et arbeid med en erstatning.

 

Det er også utarbeidet og sendt brev til Norsk Hestesenter vedrørende uklarheter i dagens regelverk om habilitet for eksteriørdommere ved utstillinger.

 

På grunn av dårlig økonomi ble det ikke utgitt noen kalender i 2010. Dette har vi fått mange henvendelser om. Folk gir utrykk for at de savner kalenderen, og vi vil vurdere på nytt om vi vil utgi kalender i 2011.

 

I 2009 ble Hestelista som et forsøk ordnet i henhold til postnummerrekkefølge. Forsøket viste seg ikke å være særlig vellykket, så i 2010 kommer Hestelista slik den var før.

 

Vi har i løpet av året fått og delvis tatt i bruk våre ”nye” hjemmesider, som jeg synes har blitt veldig bra. Når jeg sier delvis er det fordi aktiviteten etter min mening kunne vært atskillig større. Her ligger det en flott mulighet til å informere og kommunisere, både for lag og medlemmer og omverden for øvrig. Minner for øvrig om at protokollene fra hovedstyrets møter blir lagt ut fortløpende.

 

Det er overfor NHS fremmet forslag til kåringsdommere for vår rase. Følgende kåringsdommere ble oppnevnt for avlssesongen 2010: Gunn Grønås, Elin Wolden Andersen, Ingunn Djuplasti, Arne Eide, Ronny Ove Smedsmo og Reidar Eiliv Time. Kåringsnemnder for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak.

 

 

Medlemsutvikling

 

2009                            2010                       Endring

 

Sør-Norge                              140                              165                       + 25

Vest                                          78                                76                       -   2

Helgeland                                64                                 58                       -   6

Troms                                     116                              135                       + 19

Hålogaland                               32                                40                       +   2

Rogaland/Agder                       69                                63                       -   6

Telemark/Vestfold                   68                                60                        -   8

Midt-Norge                             36                                 45                        +  9

 

Totalt                                      603                               642                      + 39

 

 

Tabellen ovenfor viser status ved årsskiftet 2009/2010. Medlemsutviklingen i lokallagene er en av våre store utfordringer, vi burde hatt langt flere medlemmer. Et medlemstall på 642 står ikke på noen måte i forhold til en hestebestand på over 3000 individer, og jeg er rimelig sikker på at det rundt om i landet befinner seg mange potensielle medlemmer. Det må være en svært viktig oppgave for oss alle å få med mange flere!

 

 

 

 

 

Avlsvirksomhet

 

Det ble i 2009 bedekt 139 hopper fordelt på 40 hingster. Det er dessverre en betraktelig nedgang i forhold til foregående år, og det er svært bekymringsfullt. I fjor var tilsvarende tall 210 hopper og 49 hingster. Det ble i 2009 født 155 føll.

Det er rapportert til Norsk Hestesenter om bruk av tilskuddsmidler til avlsfremmende tiltak i 2009. Totalt har vi brukt kr. 168.190,- mens tildelingen var på kr. 125.000,-. For 2010 er det søkt om kr. 245.000,-.

 

 

Det er utbetalt kr. 20.000,- til 10 hingstehamninger, og kr. 8.800,- i tilskudd til transport av avlshingster over lange avstander. Vi går inn i utstillingsåret 2010 med en helt ny avlsplan. Etter en omfattende og grundig prosess fikk vi godkjent vår avlsplan i januar 2010. (Se for øvrig omtale på side 1).

 

 

Utstillinger og aktiviteter

 

Et positivt trekk ved ”hesteåret” 2009 er at vi har registrert en økning i aktivitetsnivået, både når det gjelder utstillinger og andre aktiviteter. Det ble stilt ut totalt 243 hester mot 169 året før. Her er medregnet alle klasser, både offisielle og uoffisielle og føll. På landsutstillingen for hingster på Stav for eksempel, stilte det til sammen 37 veltrente og velpreparerte hingster. Så mange som 22 3-åringer hvorav halvparten ble kåret og 4 av dem ble stilt i kvalitet.

 

 

Et annet av årets absolutte høydepunkt ble norgesmesterskapet for N/L-hest i Troms. Siden det ikke var kommet inn andre søkere til å arrangere NM, var laget i Troms sporty nok til å ta jobben også i 2009. Det er det mange av oss som har grunn til å være svært glade for. Kombinasjonen av mesterskap, utstilling, Nord-Norsk Hestesenter og Alslaget for lyngshest i Troms er vel bortimot uslåelig når det gjelder slike arrangementer. Og når vi da også opplever blide og trivelige mennesker, ditto hester og et flott vær, blir resultatet en helg man virkelig husker lenge! Verdige mestere ble i juniorklassen Marlene S. Horvli fra Olsborg og i seniorklassen Christine Sandelin fra Skage i Namdalen.

 

 

Ellers registreres det at de fleste lokallagene også har hatt sine klubb- og distriktsmesterskap- og stevner. Bilder og reportasjer fra stevnene rundt om kring vitner om stor bredde i aktivitetene og deltakelsen og ikke minst at man trives og har det morsomt. Det er viktig å få til arrangementer som tilfredsstiller de fleste hva angår ambisjonsnivå (eller mangel på slikt) og trivselsnivå. Apropos; det er fortsatt ingen søkere til å arrangere NM i 2011!

 

 

I tillegg til de vanlige, tradisjonelle konkurransegrenene har våre hester begynt å gjøre seg gjeldende også på andre områder. N/L hestene var for eksempel godt representert under NM i brukskjøring og i skogshestkjøring i Bergen i sommer. Som et forsøk var Landslaget hovedsponsor for et travløp på Jarlsberg for ponnitravere i klasse BCD i august hvor det deltok 5 N/L-hester med respektabelt resultat.

Vi har forresten også fått forespørsel fra travet om å bidra til å arrangere eget NM for nordlandshest/lyngshest på Sørlandet i regi av travselskapet.

 

 

En gjeng med N/L-hester og folk gjorde en fin presentasjon av vår rase på Fjordingsmartnan i Lom i juni. Det vanket mange lovord om oppvisningene som ble holdt, og stor interesse for rasen.

 

 

Vi kan ikke snakke om utstillinger og aktiviteter uten å nevne Fokus Unghest. Etter en litt treg start har nå interessen for dette prosjektet tatt seg kraftig opp. I 2009 har ca. 100 hester av vår rase vært involvert i større eller mindre grad i aktiviteter. En positiv bieffekt av denne virksomheten er en generell økt grad av praktisk samarbeid på lokalplan mellom de tre sær-norske rasene. En utfordring for prosjektets framtid er økonomi. En vesentlig del av vårt aktivitetsbudsjett går til Fokus Unghest, etter hvert kanskje til fortrengning av annen avlsfremmende virksomhet.

 

 

I samarbeid med Landslaget for Dølehest og Norges Fjordhestlag har vi fra og med sesongen 2009 innført en ekstra kvalitetssløyfe. Som tittelen tilsier er det individer med ekstra god kvalitet som kan få denne sløyfa som kan deles ut i alle offisielle utstillingsklasser. Kriteriene er minimum karakter 9 for rasetype og preg og ikke delkarakterer under 8 på den øvrige eksteriørdelen.