landslaget liten NNHSlogo
No events
Nordlands-/Lyngshest laget for Rogaland og Agder     
 
Referat fra årsmøte 15.02.09
 
1. Åpning av årsmøtet ved Asbjørn Larsen
 
2. Valg av møteleder – Arvid Reiersen
    Valg av referent – Marianne Seim Haaland
    To til å underskrive protokollen – Reidar Eilif Time og Arne Åsen
 
3. Antall stemmeberettiga 13 stk. tilstede: 13 stk.
 
4. Innkalling til årsmøte og saksliste ble godkjent
 
5. Årsrapporten ble godkjent med kommentarer.
  
Norske hesters dag: Antallet stemmer, ta vekk ca. Mangler oversikt over økonomisk fordeling av inntekter på stevnet. Dette blir tatt opp  med Jæren Fjordhestlag som var en av meddarrangørene.
Et ønske om at årsrapporten gir en oversikt over hvor mange som har vært med på, utstillinger, stevner og lignende.
Kommentar til avlsutvalget. Guttorm har fått med seg Johan Nesvik og Arvid Reiersen.
Rideturen: det var med totalt 9 stk på turen.
En del av merknadene er kommet pga. at sekretæren ikke har fått beskjed. Det er ønskelig at alle som har vært med på noe som er av interesse for årsrapporten, sender en beskjed til styret.
 
6. Rekneskapet ble godkjent med kommentar. 
 
Når det er lang reise for å delta på landsmøtet. Ønsker vi at en reiser og har med fullmakt fra andre stemmeberettiga.
Prøv å få mer i inntekter slik at vi slipper underskudd på fremtidige rekneskap. 
 
7. Det er ingen innmeldte saker, men en kommentar:
 
Sjekk om innmeldte saker skal stå oppført på innkallingen til årsmøtet.
 
 
8. Fastsettelse av kontingent:
 
Forslag om å beholde dagens kontingent for enkeltmedlem, og øke familiemedlemskapet med 50 kr. fra og med 2010.
 
Avstemning: 10 stemmer for, 3 mot. Kontingenten for familie blir økt med 50 kr.
Kontingenten for 2010 blir da: enkeltmedlemskap 350 kr. Familiemedlemskap 500 kr.

 

9.  Valg av styret for 2008:
    
KerstinRefvem la frem valgkomiteens innstilling til valget.
Arvid Reiersen ledet valget.
 
Det var ingen andre forslag til kandidater enn valgkomiteens forslag.
Valgkomiteens forslag til styret for 2009 ble enstemmig vedtatt
 
Resultat av valget, styret for 2009:
 
Styret for 2009
 
Asbjørn Larsen, Leder. 1 år (gjenvalgt)
Torleif Fennefoss 2 år (ny)
Anette Garvik, Styremedlem. 2 år (kasserer, ikke på valg)
Anne Katrine Nevland, Styremedlem 2 år (ikke på valg)
Marianne Seim Haaland, styremedlem 2 år (ikke på valg)
1. varamedlem m./møteplikt. Johan Nesvik 1 år (gjenvalgt)
2. varamedlem Reidar Aamodt, 1 år (ny)
 
Valgnemnd:
 
Ingeborg Flaate, ny 3 år
Arvid Reiersen, ikke på valg 2 år.
Kerstin Refvem, ikke på valg 1 år
 
Revisor: Jostein Langvik Gjenvalgt 1 år.
 
10. Utsending til landsmøte. Følgende forslag fra årsmøte ble vedtatt
Utendinger: Asbjørn Larsen og Anette Garvik
Vararepresentanter. Torleif Fennefoss og Arvid Reiersen ( i prioritert rekkefølge)
 
11. Budsjettet ble godkjent.
 
Kommentar:
Diskusjon om en skulle velge hingst fra nord eller sør. Dette må avlsutvalget vurdere når de ser hvem som blir kåret. Diskusjonen medførte ikke noen endringer i budsjettet.
 
12. Valg av representant til utstillingsnemnda på Forus
 
Kerstin Refvem sa seg villig til å være vår representant.  
 
13. Valg av aktivitets komité.
 
Ingeborg Flaate, Anne Katrine Nevland og Kerstin Refvem ønsket å fortsette i aktivitets komiteen, Bjørghild Aanestad, Mariann Varhaug Fennefoss, Gyri Reiersen og Marta Aamodt ønsket også å være med. Dersom noen andre ønsker å være med i aktivitetskomiteen, så er de velkommen til å ta kontakt med aktivitetskomiteen eller styret. Kerstin innkaller komiteen til første møte.

Bli medlem

Nyhetsarkiv
Logg inn  
Webdesign: Bjerkli Bilde&Design • Nettløsning: Jørn Holm